İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAM FAALİYETLERİ

2018-2020 Dönemi İç Denetim Planı ve 2018 Yılı İç Denetim Programı

2018-2020 Dönemi İç Denetim Planı ile 2018 Yılı İç Denetim Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Bakanlığımız İç Denetim Yönergesinin 25. ve 26 ıncı maddeleri " uyarınca hazırlanmıştır.        

Plan ve Program hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan "Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır.

2018-2020 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2020 Yılı İç Denetim Programı Sayın Müsteşarımızın 30.01.2018 tarihli ve E.11795 Sayılı Olurları ile İç Denetim Yazılımı üzerinden nihai hale getirilen plan ve program onaylanmıştır.