İç Denetim Başkanlığının Görevleri

İç Denetim Başkanlığının Görevleri

Başkanlık aşağıdaki görevleri yürütür;
a) Başkanlığın faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak bilgi vermek, 
b) Denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar ile izleme sonuçlarını  üst yöneticiye ayrıca raporlamak,
c) İç denetim faaliyetinin denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili bir şekilde yürütülmesi için üst yönetici ile birlikte gerekli önlemleri almak,
d) Bakanlığın özellikli alanlarında yapılacak denetim faaliyetleri kapsamında, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda idare içinden ya da diğer idarelerden teknik veya uzman personeli İç denetim birimi başkanlığından geçici süreli olarak görevlendirmek,
e) Kurulun uygun görüşü alınarak hazırlanan ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulan; iç denetim birimi başkanlığının

işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirtildiği İç denetim yönergesini dönemsel olarak gözden geçirilmek ve değişikliklerin bir örneğinin kurula göndermek